Welkom op de website van Fûgelwacht Grou

vanelluslogo

Fûgelwacht Grou is een weidevogel-beschermingsvereniging die zich sinds 1945 bezighoudt met de inventarisatie en bescherming van weidevogels.

Beschermen en inventariseren

Dit vindt plaats in de weidegebieden rondom Grou, waar we – in samenwerking met de boeren en de inzet van 75 vrijwillige nazorgers – de weidevogels en hun legsels beschermen tegen de werkzaamheden van de boeren en de loonbedrijven op het land. Tegelijk worden de vogels geïnventariseerd. Daarnaast verrichten we de inventarisaties in enkele weidevogelgebieden voor It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

Standpunt aaisykjen

Als vereniging zijn we een afdeling van de provinciaal overkoepelende bond, de BFVW, de Bond van Friese Vogelwachten. In tegenstelling tot de BFVW is Fûgelwacht Grou van mening dat het aaisykjen, zoals dit in zijn huidige vorm plaatsvindt, niet meer in het belang van de kievit is en daarom pleiten wij ervoor om hiermee te stoppen en meteen met nazorg te beginnen zodra de omstandigheden daarom vragen. Daarbij zijn wij van mening dat de achteruitgang van de weidevogels een snelle realisatie van weidevogelkerngebieden vereist om deze achteruitgang te stoppen.

Andere activiteiten

Naast de weidevogelbescherming en -inventarisaties heeft Vogelwacht Grou vele andere activiteiten. Er is een Nestkasten-werkgroep die een 100-tal nestkasten beheert; en de zwaluwenwerkgroep die de gierzwaluwenmeldingen verwerkt. Bij onze  verschillende activiteiten proberen we ook de jeugd te betrekken. Op onze jaarlijkse Filmavond kunt u nog ouderwets naar enkele natuurfilms kijken.
In de eerste helft van januari hebben we onze koekactie. En in februari krijgt iedereen in Grou en omstreken ieder jaar weer gratis, lid of geen lid, ons boekje in de bus om u toch een beetje te prikkelen dat het voorjaar er aan staat te komen en er meer is dan alleen maar werken.

Deze website geeft u uitgebreide informatie over die onderwerpen en alles wat nog niet genoemd is.