De Burd

Kaartje_BurdDe Burd is een eiland aan de oostkant van de Pikmar. Met een oppervlakte van 400 hectare is de Burd de afgelopen 10 jaar onderwerp geweest van de nodige commotie.
Door het teruglopen van het belang van het eiland als weide- en veeteeltgebied door de toenemende kosten en beperkingen die de pont over het Margrietkanaal met zich meebracht, is er begin jaren ’90 besloten de Burd aan de landbouw te onttrekken en er een natuurinvulling aan te geven..
Er is een tweedeling gemaakt in het gebied waardoor eenderde van het gebied, de Súderburd, is aangewezen voor bewoning, watersport en recreatie. De Noarderburd, ongeveer 250 ha, is aangewezen als natuurontwikkelings-gebied en wordt beheerd door It Fryske Gea.

Groot deel weiland

Omdat de aanvankelijke plannen, om van de Burd een moerasachtig rietland te maken, veel weerstand opriepen, is er uiteindelijk een plan ontstaan waarin circa 60 ha. ‘reid en sompe’ (moeras) is geworden, de rest van het gebied is ingericht als weidevogelgebied. Van de 10 boeren die oorspronkelijk op het eiland zaten, blijven er 2 over.
Op het eiland De Burd bij Grou is het noordelijke deel ingericht als weidevogelgebied. Met het aanbrengen van de nodige duikers, schuiven én het verbreden van een aantal sloten kan het waterpeil nu gemakkelijker en beter geregeld worden. Tevens is het gebied nu drie plas-dras percelen rijker, welke in het vroege voorjaar onder water worden gezet. Dit wordt gedaan om onder andere meer weidevogels aan te trekken. Daarnaast is het oude gemaal aan de Biggemar afgebroken en aan de Geau is een nieuw gemaal gebouwd.

In een groter verband sluit het aan op de gebieden als de Wyldlannen, stukken weiland die deels als bûtlân worden beheerd, en oostelijk van de Burd liggen.

Molens

Er zijn ook 2 windmolens herbouwd op de Burd nabij de Biggemar. De ene is de spinnekopmolen Haansmole, die eerder op de hoek van het Margrietkanaal en de Pikmar stond aan de kant van de camping. De andere is de Boarchmolen, een monnikmolen, die eerder aan de oostkant van de Burd stond, nabij de Grêft.

Ouderwets stukje Friesland

Wat u nu al in de Burd kunt aantreffen, is een ouderwets stukje Friesland in een notendop: weidse weilanden met propjes bomen rond de boerderijen, met weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur, roofvogels zoals havik, buizerd en torenvalk, eenden en ganzen, reigers, maar ook hazen en reeën, vossen, marters en bunzingen en verwilderende katten.

 

BewarenBewarenBewarenBewaren