Timertsmar

 

Kaartje_TimertsmarAan de weg van Grou naar Warten ligt, ongeveer een kilometer voorbij de Tútsebrêge aan de linkerkant van de weg, het natuurgebiedje  Timertsmar. Het meertje, ook wel bekend onder de naam Hedzersmar.

Voormalige vuilstort

Tot begin jaren ’60 is de Timertsmar als vuilstort gebruikt en tot rond de eeuwwisseling  aan zijn lot overgelaten. Toen heeft Staatsbosbeheer het gebied aangetrokken en een aantal maatregelen getroffen om het gebied tot natuurterrein te ontwikkelen. Het centrale gedeelte van de Timertsmar is gebruikt als vuilstart, het Timertsmaroostelijke gedeelte van het meertje is gespaard gebleven. Door het meertje loopt de Bouwesleat, oostelijk overgaand in de Mar-Tijnje. Het meertje is begroeid met Waterlelie, Gele plomp en Krabbescheer. De voormalige stort is met een laag klei afgedekt en is nu begroeid met grote Wilg, Populier en een dichte vegetatie van manshoge Reuzenberenklauwen. Rondom het gebied is de laatste jaren landbouwgrond omgevormd tot natuurgebied.

Waterhuishouding

Noordelijk van het gebied is een ondiep meertje gegraven waar Pitrus welig tiert. Het naastgelegen rietveld wordt jaarlijks gemaaid. Door het aanbrengen van een stuw werd de waterhuishouding aangepast. In de afgeplagde gedeelten zijn drie poelen gegraven en werden de sloten verbreed en van glooiende oevers voorzien. Langs de grens van het terrein is een boomwal Blauwborstaangelegd met Sporkehout, Meidoorn, Vlier en Gewone es. Van de drie poelen is er een dichtgegroeid met Riet, de tweede met Grote lisdodde en het derde poeltje heeft nog een open karakter.

Veel vogelsoorten

In het voorjaar van 2005 is het gebied volgens de SOVON BMP methode geïnventariseerd. De resultaten hiervan lieten zien dat er 41 vogelsoorten in het gebied hebben gebroed, waarvan 4 Rode Lijst-soorten:

Grauwe Gans 5 Bosrietzanger 6
Indische Gans 1 Kleine Karekiet 17
Bergeend 3 Spotvogel 2
Krakeend 4 Braamsluiper 1
Wilde Eend 18 Grasmus 1
Slobeend 3 Tuinfluiter 4
Kuifeend 6 Zwartkop 2
Bruine Kiekendief 1 Tjiftjaf 5
Buizerd 1 Fitis 13
Fazant 4 Grauwe Vliegenvanger 1
Meerkoet 6 Pimpelmees 1
Holenduif 1 Koolmees 1
Houtduif 5 Boomkruiper 1
Koekoek 1 Gaai 1
Winterkoning 2 Zwarte Kraai 1
Heggenmus 2 Spreeuw 1
Blauwborst 5 Vink 3
Merel 4 Putter 2
Zanglijster 2 Kneu 3
Sprinkhaanzanger 3 Rietgors 6
Rietzanger 15