Wyldlannen

Kaartje_WyldlannenDe Wyldlannen is een gebied dat begrensd wordt door De Ald Feanen, de Folkertsleat, de Geau en Grêft. Het is onderdeel van het Nationaal Landschap De Alde Feanen.

Oeverbescherming

In 2007 is in het kader van het Friese Merenproject het project herinrichting Rengerspôlle gerealiseerd. In dit project van recreatieschap De Marrekrite, in samenwerking met Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea, zijn ook maatregelen genomen voor de Wyldlannen. Bij een groot deel van de oevers in het gebied is stortsteen aangebracht tegen beschadiging door golfslag.Friese Merenproject Ook bij het natuurgebiedje Lange Sâne zijn maatregelen getroffen om afslag tegen te gaan. Bescherming met stortsteen is duurzamer. Ook de dieren kunnen zo gemakkelijk het water in en uit.

Waterhuishouding

Voor de verbetering van de waterhuishoudkundige functie en waterberging in de winter van de Wyldlannen is een doorlaatconstructie gemaakt. Deze ondersteunt het onderwater- en weer droogzetten van deze zomerpolder. Zo is er een stuw gebouwd langs de Grêft voor het inlaten van water in de herfst. Langs de Geau is een nieuw gemaal gebouwd voor het uitpompen van het water in het voorjaar. Tijdens de wintermaanden staat vrijwel het gehele gebied van De Wyldlannen “yn ‘e splis” (onder water) staat. De vele steltlopers profiteren hier dankbaar van.

Veel Grutto’s

Gerrit Jellema telt al jaren samen met Ruurd Koopmans de slaapplaats Wyldlannen in de Alde Feanen op steltlopers, zo ook half maart 2014. Niet eerder hadden ze zoveel Grutto’s als tijdens die telling. Zie tabel hieronder.

Kijk hier voor een beschrijving van beide vogelwachters.

Een selectie van vogels die in maart in de Wyldlannen verblijven, met de maximaal waargenomen aantallen tijdens één telling 2004-2014
Soort20042005200620072008200920102011201220132014
Grote Zilverreiger2331391239101629
Bergeend3438284532908559221245
Smient4800150
Karkeend147516
Wintertaling123001303047039017535
Wilde Eend4607020
Pijlstaart44531665190754
Slobeend13023
Goudplevier70030060170040044002504701300140010500
Bontbekplevier162236231046
Kievit90012004503603505200370145037009003000
Bonte Strandloper40101930261306518026260
Kemphaan2883072580167321108505101790
Grutto3300190047003001800490800475330024905400
Wulp15080516879