Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN ”FÛGELWACHT GROU”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Fûgelwacht Grou” verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien je lid wordt van “Fûgelwacht Grou”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “Fûgelwacht Grou” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
“Fûgelwacht Grou”, Mr. P. Jelles Troelstrawei 41, 9001CT Grou, KVK 54166403
De functionaris leden-/donateur beheer is bereikbaar via ledenadministratie@fugelwachtgrou.nl

2. Welke gegevens verwerkt “Fûgelwacht Grou” en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens en eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 “Fûgelwacht Grou” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “Fûgelwacht Grou”;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst worden gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met “Fûgelwacht Grou” en je te informeren over de ontwikkelingen van “Fûgelwacht Grou”

E-mail berichtgeving (opt-out):

“Fûgelwacht Grou” kan je naam en e-mailadres gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van “Fûgelwacht Grou”. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmelding onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

“Fûgelwacht Grou” verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Fûgelwacht Grou” passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan “Fûgelwacht Grou” gebruik maken van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker sluiten wij dan een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van “Fûgelwacht Grou” kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Fûgelwacht Grou” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Fûgelwacht Grou” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: ledenadministratie@fugelwachtgrou.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.fugelwachtgrou.nl  bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.