Nestbeschermers

Resultaten met nestbeschermers in de omgeving van Grouw

Ook voor men het nuttig gebruik van nestbeschermers kende, werd door vogelvrienden alhier dikwijls getracht de door vee bedreigde nesten van weidevogels tegen vernieling te behoeden. Men paste daarbij een zeer simpele methode toe, nl. door rondom het nest een 10 tot 15 cm. brede rand van verse koemest te smeren. Met deze handeling werd inderdaad bereikt dat het vee minder gemakkelijk van de legsels ging ruiken en likken, waardoor de eieren werden beschadigd. Tegen het stuktrappen had deze beschermingsmethode echter weinig effect.

In 1959 werd door een aantal leden van de vogelbeschermingswacht “Grouw” een proef genomen met een zestal zelfgemaakte nestbeschermers volgens het voorbeeld van de vogelwacht “Jelsum—Cornjum” waar deze uitvinding reeds enkele jaren met succes werd toegepast.

Gewoonlijk worden de “ijzeren huisjes” pas dan geplaatst wanneer de vogel al enkele dagen zit te broeden. Het blijkt daarbij dat de broeddrift doorgaans veel groter is dan de angst voor het vreesde obstakel, dat zo plotseling boven het nest is verschenen. Als regel zit de vogel binnen een uur weer op de eieren. In noodgevallen wordt de nestbeschermer ook wel geplaatst boven nog onvolledige legsels‚ doch de kans, dat de vogel daarna niet op het nest terugkeert, is dan vrij groot. Uit de praktijk is bekend dat op intensief beweide percelen zeer weinig van de broedsels terecht komt. Het is daarom de moeite waard te weten hoeveel succes de nestbeschermers in het wachtgebied van de vogelwacht “Grouw” hebben opgeleverd. De resultaten van 12 achtereenvolgende jaren zijn nauwkeurig opgetekend.

zie tabel: Bijlage 1

Schermafbeelding 2016-02-09 om 21.21.46

In bovenstaand overzicht zijn niet opgenomen het vrij geringe aantal nestbeschermers‚ dat werd geplaatst over de nesten van Wilde Eend, Slobeend en zomertaling. De resultaten met deze vogelsoorten vertonen echter weinig afwijking van bovenstaande. Het broedresultaat van 79,1 % toont overduidelijk het grote nut van deze manier van vogelbescherming aan. temeer wanneer men bedenkt dat in de verliezen ook die door natuurlijke oorzaken zijn begrepen. Voor zover dit mogelijk was, is steeds getracht de oorzaak van het verlies vast te stellen. Van enkele willekeurig gekozen jaren vindt men hieronder de verliezen in procenten uitgedrukt.

zie tabel: Bijlage 2

Schermafbeelding 2016-02-09 om 21.22.12

Het plaatsen van nestbeschermers is een ietwat tijdrovende bezigheid, die met zorg en overleg dient te worden uitgevoerd. Niettemin is het een activiteit die veel kan bijdragen tot het verbeteren van de broedresultaten van weidevogels. Door de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten wordt een folder uitgegeven met veel tips over het doelmatig plaatsen van nestbeschermers.

Mei 1972

S. Bangma
Mr. P.J. Troelstraweg 27
Grouw

1978

Het gebruik van nestbeschermers neemt langzaam maar zeker af. Er zijn nog wel ‘kriten’ die gebruik maken van nestbeschermers, maar dit gebeurt alleen nog maar bij die veehouders, die nog niet volgens de modernste methoden boeren.
Een tweetal leden (W. Steneker en J. Okkema) hadden zelfs een nieuw soort nestbeschermer ontwikkeld – een soort hoepel met intrekbare poten, waardoor deze veel beter meegenomen kan worden het land in.

1981

Schermafbeelding 2016-01-20 om 19.07.37