Nestkasten 2009

Werkgroep Nestkasten Fûgelwacht Grou

Jaaroverzicht 2009

Al sinds 1970 is deze werkgroep actief binnen onze vogelwacht met het ophangen, verzorgen en controleren van nestkastjes.

Een zwaar teleurstellend broedseizoen, zo zal 2009 de boeken ingaan. Allereerst door de matige bezetting. Een combinatie van
factoren zoals het weer en bijpassend voedselaanbod maakten dat de broedresultaten zo tegenvielen. Het aantal vogels dat met succes jongen groot brachten stemde wel tot tevredenheid. Waar we helemaal van balen is de vernielzucht onder de kasten. We zijn dit jaar 14 kasten kwijtgeraakt. Vooral op de Burd en in het dorp werd flink huisgehouden. Sommigen zaten zelfs nog jonge vogels in!
We zullen proberen komende winter er een aantal zien bij te spijkeren.

De koolmezen (blokmies) en de pimpelmezen (blaumieske) waren in aantal beduidend minder, maar opvallend genoeg wel grote legsels. Bij de ringmussen (fjîldmosk) was het wederom armoede troef. De negatieve lijn lijkt door te trekken. Een tendens welke ook landelijk waarneembaar is. Op Burstum kwam een ringmus tot 3 keer een succesvol broedsel in 1 seizoen.
De winterkoning (tomke) was vooral in de bebouwde kom van Grou actief. Op zich bijzonder, omdat deze vogel veelal de voorkeur geeft aan een eigen nest. Vaak worden ze verdrongen door de grotere koolmezen. Twee legsels bleken succesvol en zorgden voor een lichtpuntje.
De torenvalk (roede wikel) daalde, maar dat lag in de lijn der verwachtingen. gezien het matige voedselaanbod. Bij de fam.
Hoekstra werden de jongen geringd door de ringgroep Bergumermeer.
Vanaf het broedseizoen 2008 worden er in het kader van het RAS-project (Retrapping Aduils for Survival) torenvalken van een kleurring voorzien in een groot deel van Freisland. De primaire doelstelling van het RAS project is de overleingskansen van volwassen vogels te volgen.
Op Burstum vond men nog een bijzonder nest van de boomvalk (blauwe wikel), de groenling (grienfink), grauwe vliegenvanger (feale miggesnapper), gekraagde roodstaart (readsturtsje).

Tevens kunnen ook particulieren participeren in ons project, waarbij u een nestkastformulier afhaalt en deze na het broedseizoen weer inlevert. U dient uiteraard wel over een nestkast te beschikken. Ook andere wetenswaardigheden aangaande nestkasten en hun bewoners kunt u melden op onderstaand telefoonnummer.

Broedresultaten nestkasten 2009

Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees20
Pimpelmees7
Ringmus8
Torenvalk2
Winterkoninkje2