Nestkasten 2013

Werkgroep Nestkasten Fûgelwacht Grou
Jaaroverzicht 2013

Al sinds 1970 is deze werkgroep actief binnen onze vogelwacht met het ophangen, verzorgen en controleren van nestkastjes. Het afgelopen jaar met een veel te koud en droog voorjaar en daarna een mooie warme zomer, kende een belabberde nestkastbezetting. Er werden wederom weer veel nestkasten vernield of gewoonweg ongeoorloofd meegenomen.

De koolmezen (blokmies) waren wederom het best vertegenwoordigd, maar in aantal gedaald. Pimpelmezen (blaumies) waren amper
vertegenwoordigd en de ringmussen (fjildmosk} ten opzichte van topjaar 2007 meer dan gehalveerd. De nestgrootte varieerde per vogelsoort en waren over het algemeen matig en beneden gemiddeld. Dit heeft vaak met voedselaanbod van doen.

De torenvalk (reade wikel) is vooral bekend vanwege zijn biddende vlucht. Door snel met de vleugels te slaan en de staart te spreiden kunnen torenvalken vrijwel stil in de lucht hangen. Als een lift laat hij zich dan steeds even zakken, tot dat hij op die hoogte komt dat de prooi gestoten kan worden. Torenvalken kunnen urinesporen van veldmuizen waamemen, waardoor als het ware een spionagekaart met daarop ingetekend allerlei verborgen routes ontstaat in het brein van de torenvalk. Veldmuizen vormen het belangrijkste bestanddeel van
het torenvalkenmenu. Slechts in tijden van muizenschaarste worden ook kevers, vogels en andere kleine prooien gegeten. Het mannetje onderscheidt zich door zijn biauwgrljze kop en staartveren. Het vrouwtje is overwegend bruin met een fijne zwart gekleurde bandering. De gemiddelde spanwijdte bedraagt tussen de 68 en 78 cm.
De 4 tot 5 ronde eieren zijn roodbruin gespikkeld. De jonge torenvalk is, in tegenstelling tot zijn suffige leeftijdsgenoten van buizerds en haviken, er een om met handschoenen aan te pakken. De “kriich” zit er al vroeg in.
Ook de torenvalk was ondanks een redelijk normaal voedselaanbod driemaal te vinden. Deze vogel verkeert in ieder geval al in een hoek waar klappen vallen en heeft ook veel hinder van de roofvogelvervolging.
In het Leechlàn worden de torenvalken gevolgd in het kader van het RAS project door de vogelringgroep Bergummerrneer. In het kader van Retrapping Adults lor Survival worden de Torenvalken van een kleurring voorzien. De primaire doelstelling van het RAS project is
de overlevingskansen van adulte/voiwassen vogels te volgen. Alle torenvalken (broedvogels en jongen) krijgen naast een metalen ring van het vogeltrekstation een kunststof ring met een inscriptie bestaande uit een combinatie van 3 letters. Deze gegevens zijn met verrekijker leesbaar en geven op die wijze informatie over de vogel.

Op Frijstaat Goattum gaal het soms vaak net even anders als je zou verwachten. Ondanks het aanbod van prachtige soortgebonden nestkasten maken sommige vogels er onecht gebruik van. Een wilde eend (wylde ein) die broed in een nestkast, welke bestemd is voor de
torenvalk. Een spreeuw (protter) die een spechtenkast confisqueerde. Grauwe vllegenvangers (Feale miggesnapper) die ondanks het aanbod van fraaie modelwoningen van mening zijn zell beter te kunnen.

Tseard Snoek. Jan Wester, Age Kleinhuis, Jaap leliema, Jappie Bijlsma en Gerrit Jellema ypz

Broedresultaten nestkasten 2013
Soort vogelTotaal broedgevallenWaarvan succesvol
Koolmees19
Pimpelmees3
Ringmus10
Spreeuw5
Torenvalk3