Nazorg 1946

Hoe het begon

In het oprichtingsjaar van de ’Vogelwacht Grouw’ wordt vooral ingezet op het opzetten van de organisatie voor het beschermen van de van de water- en weidevogels in het algemeen tijdens de broedtijd. Daarbij wordt in de eerste plaats ingezet op het tegengaan van het rapen van eieren na de sluitingsdatum.

In de oorlogsjaren was er vanwege de bezetting weinig of geen bewaking in het veld en werd er na de sluitingsdatum nog gewoon eieren geraapt. In het weekblad Frisia wordt propaganda gemaakt voor het werk van de Vogelwacht. Hierdoor worden alle ingezetenen van Grouw bereikt en met de noodzakelijkheid der vogelbescherming op de hoogte gebracht en tevens opgewekt om mede te werken aan het welslagen der a.s. actie. Aan het Hoofd der Politie te Water wordt uitbreiding van de post Grou gevraagd. Deze wordt slechts door 1 man bezet en diens o.i. noodzakelijk verdubbeld te worden. De gevraagde versterking wordt prompt toegewezen en later zelfs tot drie man uitgebreid.

Na 19 april wordt het rapen van kievitseieren verboden en na 21 april die van de overige eieren.

In het Jaarverslag over dat jaar schrijft secretaris Sikke Bangma:

Op 21 april neemt de Vogelwacht Grouw een actief deel aan de bescherming der broedsels van de weide- en watervogels. Elke dag gaan meerdere ploegen van 2 of 3 man sterk van onze vereeniging in zeer nauwe samenwerking met de Politie te Water en de plaatselijke Marechaussee op surveillance uit en al gauw blijkt hoe groot de uitwerking van onze weekblad reclame is geweest. Wel worden op de eerste dag reeds enkele personen afkomstig uit Leeuwarden bekeurd wegens het kennelijk zoeken naar en het vervoeren van een eende-ei, doch zelfs zij die in voorgaande jaren, toen vanwege de bezetting weinig of geen bewaking in het veld aanwezig was, er een vak van maakten om na de sluitingsdatum nog zooveel mogelijk eieren te rapen, wachten ze wel om om thans het veld te betreden.

Er wordt dag in dag uit gecontroleerd en er wordt slechts eenmaal gelukte het een veehouder, tevens lid van onze wacht een tweetal personen op het zoeken naar eieren te betrappen. Door de in allerijl gewaarschuwde marechaussee worden bij hen 14 eieren in beslag genomen en proces-verbaal volgt. 

Aan enkele personen wordt wegens een vermeende een waarschuwing gegeven.

Verder wordt er geklaagd over het grote aantal kiekendieven, dat vooral in de omgeving van Princehof een ware terreur is voor de broedende vogels.

Met medewerking van het hoofd der O.L. school, de heer Scheffer wordt gekomen tot de oprichting van een jeugdafdeling van de Vogelwacht Grouw. Door den voorzitter worden boomstammen voor het maken van vogelnestkastjes bemachtigd, doch daar nergens iemand te vinden is die voor de uitholling der stammen kan of wil zorgen, moet deze actie helaas overgaan en wordt besloten een volgend jaar af te wachten.