Nazorg 1949

Veldwerk

Schermafbeelding 2016-01-24 om 22.11.58

Kieviten waren vooral in de z.g. binnenlanden zeer goed vertegenwoordigd. 

Eveneens was het goed met de Grutto’s gesteld. Deze vogels nemen nog een zeer grote plaats in bij de bevolking van het z.g. blaugras. Door het vrij gunstige voorjaarsweer konden dit seizoen een vrij behoorlijk aantal eieren geraapt worden hetgeen de animo en de kansen van de eieerzoekers ten zeerste bevorderde.

De kampplaatsen van de Kemphaan waren zeer goed bezet. Deze vogel neemt niet alleen een zeer bijzondere plaats van het landschap in doch is tevens t.o.v. het aantal andere weidevogels zeer goed vertegenwoordigd. De a.s. inpoldering van het z.g. Lege Midden zal wel een belangrijk broedgebied van deze vogels ongetwijfeld tot een minder geschikt terrein maken.

Tureluur, Snip, Meerkoet, Waterhoentje en Wulp konden zich in aantal volkomen handhaven.

Broedresultaat

Het broedresultaat over 1949 is ook alleszins gunstige geweest. Noch door Rijkspolitie, noch door Politie te Water werd een overtreding inzake Jacht- of Vogelwet of ergerlijke opzettelijke rustverstoring in het broedseizoen geconstateerd. Door de leden van de Werkgemeenschap werd aangifte gedaan van het rapen van fuuteieren door twee jeugdige personen afkomstig uit Oldeboorn.

Schermafbeelding 2016-01-24 om 22.23.22

Het aantal kiekendieven in Princehof is weliswaar afgenomen, doch in de omgeving van hun broedgebied hebben de weidevogels steeds een zeer grote tol aan deze eier- en vogelrovers te betalen. In deze streken kan ook nimmer een vooruitgang mogelijk worden.

Schermafbeelding 2016-01-24 om 22.27.11

Dit jaar werd de kokmeeuwenplaag weer serieus ter hand genomen. Via de B.F.V.W. werden an F. Hoekstra, W. Pekema en S. Bangma een vogelvergunning E uitgereikt. Gezamenlijk werden ruim 1.200 eieren geraapt. Hoewel vele van deze eieren reeds bebroed en dus waardeloos waren, bracht het verse deel bij poelier De Jong nog 61 gulden op. Na aftrek van de gemaakte kosten bleef de Wacht niettemin nog met een tekort van ƒ 9,95 op deze post zitten.