Nazorg 1950

De werkgemeenschap kwam na 19 April meerdere malen bijeen om het veldtoezicht in overleg met de plaatselijke politie te regelen. De belangstelling voor het wachtlopen bleek echter beslist onvoldoende, hetgeen tot gevolg had dat enkele leden een te groot aandeel in het veldtoezicht op zich moesten nemen. Hoewel overtredingen in verboden tijd gelukkig bijna niet meer voorkomen zou door het verslappen van dit toezicht de eierroverij weer kunnen toenemen. Deze mogelijkheid mag evenwel onder geen enkel beding geschapen worden. Het bestuur meent dan ook vanaf deze plaats er met de meeste klem op moeten aandringen dat de leden hun daadwerkelijke steun aan de vereniging moeten blijven geven. Van een goed georganiseerde en uitgevoerde veldbewaking hangt het succes van het broedseizoen grotendeels af.

Veldoverzicht

De stand van de water- en weidevogels was ook dit jaar zeer goed te noemen. De algemene indruk was dat de vogels in groter aantal als vorig jaar weer teruggekeerd waren.

Broedresultaat

Het broedresultaat over 1950 was over ’t algemeen minder gunstig dan vorig jaar. In de winterpolders werden de broedsels door de wezel vernietigd. De randgebieden van Princehof werden zoals gewoonlijk weer erg geplunderd door de kiekendieven. Bovendien werd grote schade aangericht in het waterschap ”de Hoge Warren” alwaar ongeveer 14 dagen na de gesloten raaptijd een tractor met bijbehorende installatie om de zode van het land los te werken grote oppervlakten van het veld heeft bewerkt een ontzettend grote vernieling onder de eieren heeft veroorzaakt. Een klacht hieromtrent is aan het Hoofdbestuur voorgelegd, dat harerzijds een ernstig protest aan de daarvoor verantwoordelijke instantie zal laten toekomen. 

Aan de Wacht Oldeboorn werd de bestrijding van de kokmeeuwen in het z.g. Sorremorster veld overgedragen. Het aantal geraapte eieren van de kokmeeuw was minder dan voorgaande jaren, mede als gevolg van het ingekrompen raapgebied en het kleiner aantal kokmeeuwen. Als resultaat van voorgaande jaren bleek plaatselijk de grote verspreiding van de vogels minder erg en kon hier en daar weer van een kolonieland gesproken worden.

Schermafbeelding 2016-01-25 om 22.03.57