Nazorg 1953

Veldoverzicht

De inpoldering van het Zwettegebied heeft in 1953 vrijwel z’n beslag gekregen. Het oude landschap van blaugras tot zo ver het oog reikt is veranderd in groen land waarin een drietal boerderijen zijn verrezen en verschillende wegen zijn aangelegd. Het gehele jaar door zijn nog diverse werkzaamheden door arbeiders verricht en in de toekomst zullen zeker nog grote complexen land worden bewerkt. Laten we hopen dt dit niet gebeurt in de broedtijd tot schade van de broedende vogels.

Inventarisatie

Ook dit jaar is weer een inventarisatie van de kievit gehouden. Het vorige jaar was aantal geschatte paren 758. Voor 1953 werd 809 behaald. Geheel volgens de verwachting werd deze vermeerdering vnl behaald in het Zwettegebied. Het aantal broedende vogels was hier zeer groot.

Het vogeltal kan zich algemeen handhaven. Indien men het aantal van het vorige jaar op 100 zet, zijn voor onderstaande soorten de volgende waarden toe te kennen:

Kievit 110, Grutto 100, Tureluur 100, Kemphaan 100, Scholekster 90, Kokmeeuw 110, Torenvalk 140, Kiekendief 100, Velduil 130, Meerkoet 150, Eend 70, Slobeend 70, Taling 60, Fuut 110.

Broedresultaat

Het broedresultaat over het afgelopen jaar waren zeer gunstig. Onder normale weersomstandigheden en een grote rust tijdens de broedtijd zijn zeer veel eieren uitgebroed. Het aantal kiekendieven was vrij normaal. De torenvalk echter kwam veelvuldig voor. Over de schade die door de ontginning in het Zwettegebied aan de broedende vogels en de eieren werd toegebracht lopen de meningen uiteen. Uit Oldeboorn kwamen berichten dat de gevolgen meer dan erg waren. Een uitgebreid onderzoek van ± half Mei, ingesteld door de secretaris, waarbij het terrein ten noorden van de nieuw aangelegde weg werd onderzocht bleek voor dit terrein echter dat de schade door scheuren, inzaaien en bemesten uiterst gering was. Aangenomen kan worden dat door deze werkzaamheden ten hoogste 3 à 4 % van de eieren vernield zijn, terwijl een deel van deze vernieling nog hersteld kon worden door een laat broedsel.Deze mening is door heren kokmeeuwonderzoekers bevestigd. Van boeren en landarbeiders werd weer veel medewerking ontvangen inzake het voorkomen van vernieling van eieren bij het maaien.

 

Kokmeeuwen

De bestrijding van de kokmeeuwplaag werd voortgezet. In totaal werden 510 eieren geraapt, hetgeen ondanks de bestrijding weer wijst op een toename van deze vogelsoort.

Ooievaarsnest

Het ooievaarsnest op de schoorsteen van boerderij Siebenga werd weer bewoond en de resultaten waren zeer slecht.