Nazorg 1955

Veldoverzicht

Ondanks de lange en late winter was het aantal teruggekeerde vogels bijzonder goed voor alle soorten weidevogels werd met uitzondering van de snip 110 genoteerd t.o.v. de basis 100 van vorig jaar.
Eenden, slobeenden en talingen waren er weinig terwijl bij de meerkoeten een grote toename viel waar te nemen.
Bijzonder groot was ook het aantal kemphanen dat gedurende de trek wekenlang in de gebieden rondom Goëngahuizen verbleef. 

Inventarisatie

Het bleek dat de kieviten in aantal weer goed waren toegenomen. De stand van vorig jaar was 728 paren. Dit voorjaar werden 789 paren genoteerd. Een vooruitgang dus van ruim 8% dat de beste vooruitzichten van de toekomst inhoudt.

Broedresultaat 

Het broedresultaat was algemeen gunstig. Het grote aantal teruggekeerde vogels kon ongestoord hun eieren na 19 April leggen en uitbroeden. Natuurlijke invloeden, die nadelig op de broedresultaten konden zijn waren er niet in erge mate aanwezig. Het aantal kiekendieven was vrij normaal. De kraaien die in het begin van het voorjaar vrij sterk in aantal vertegenwoordigd waren werden door de heer Vollema tot toelaatbare sterkte teruggebracht. Wezels waren er maar weinig zodat van deze rover ook weinig schade werd geconstateerd. Doordat het weer in de meimaand vrij koud bleef was de grasgroei later dan normaal en werd derhalve door het maaien weinig schade aan vogels en eieren toegebracht.

Kokmeeuwen

De kokmeeuweierrapers waren dit jaar actief genoeg doch hun resultaten kwamen slechts tot 90 % van het vorige jaar. Toen werden 610 eieren geraapt, thans slechts 237. Als oorzaak hiervan kan verstoring van de nesten door onbevoegden genoemd worden maar zeker ook de achteruitgang van de kokmeeuw als broedvogel in ons bewakingsgebied. 

Ooievaars

De ooievaars kwamen dit jaar niet terug. Ook elders in Friesland was de stand van deze vogel zeer slecht. Het ziet er helemaal naar uit dat de ooievaar binnen enkele jaren geheel als broedvogel in onze Provincie verdwenen zal zijn.

Nestbeschermers

Door enkele leden van de Wacht, werkzaam bij de Volmafabriek werden een 20-tal nestbeschermers gemaakt, die bij diverse boeren in door vee beweide percelen land over de eieren van de vogels worden geplaatst. De benodigdheden voor deze nestbeschermers werden tegen kostprijs geleverd door Gebr. De Jong. De fabrikanten verrichtten hun werk geheel gratis waardoor de Wacht dit materiaal tegen zeer geringe middelen kreeg aangeschaft. 
De resultaten van het gebruik van deze nestbeschermers lopen nogal uiteen. Alvorens het algemeen gebruik ervan te propageren zal eerst meer ervaring dienen te worden opgedaan.