Nazorg 1957

Veldoverzicht en broedresultaat

Zowel januari, februari en maart waren zacht. De kieviten waren daardoor vroeg aan de leg, al werd het eerste ei niet record vroeg gevonden. Er werd al spoedig gedacht aan een felle poging van de kieviten om een vroegterecord van eerst-ei produceren te komen. dat deze recordpoging niet is gelukt kan zeker met evenveel schuld aan de mensen of wel aan de kieviten verweten worden want in het Midden en Zuiden van ons land waar de weersomstandigheden nog beduidend gunstiger waren als in Friesland werd dit jaar niet het eerste ei gevonden maar vrij zeker wel gelegd. Reeds op 15 maart verrasten de veteranen Marten Zijlstra en Wybe Peekema de Grouwster eierzoekers door in de Wildlanden tussen het geel van de dotterbloemen hun eerste ei te rapen, dat tevens het eerste ei bleek te zijn van de gem. Idaarderadeel.

Door het zachte voorjaarsweer hadden de meeste kieviten hun eerste legsel al in maart gelegd. Het raapseizoen 1957 heeft dan ook ongetwijfeld een record aantal kievitseieren opgeleverd, temeer daar het vogeltal nog weer groter was dan vorig jaar. In maart werden ook de eerste percelen gemaaid. Gevreesd werk voor een catastrofe door de vroege maaitijd. Echter, na 25 april kwam er een kentering in het weer en werd het kouder en schraler, wat tot ver in mei duurde. De grasgroei stagneerde dusdanig dat de maaitijd maar heel weinig later viel dan in de normale gevallen. De schade aan eieren en vogels viel daardoor mee. Een ontzettend groot aantal jonge vogels was dit jaar waar te nemen en zonder enig voorbehoud kunne we aannemen dat in 1957 een record aantal jonge vogels werden grootgebracht, want ook hun natuurlijke vijanden konden dit buitengewoon goede resultaat niet noemenswaardig beïnvloeden.


Schermafbeelding 2016-01-29 om 10.00.51

Kokmeeuwen

De bestrijding van de kokmeeuwen lijkt succes te hebben; dit jaar worden nog maar 45 eieren geraapt. De illusie de kokmeeuwen uit het broedgebied van de weidevogels voorgoed te verdrijven wordt opgegeven. Oorzaak: It Fryske Gea krijgt enkele natuurterreinen  in aan aan de rand van het bewakingsgebied en laat daar de kokmeeuwen ongestoord broeden.

Schermafbeelding 2016-01-29 om 11.01.32

Kiekendieven en kraaien

De kiekendieven zijn tot een toelaatbaar aantal teruggebracht. In de Oude Venen wordt een broedbeperking toegepast.

Schermafbeelding 2016-01-29 om 11.14.51