Nazorg 1969

” V E L D W E R K “

Uit het hierna volgende overzicht van ons Wachtgebied kan gekonkludeerd worden, dat onze Werkgroep (70 medewerkers) in het afgelopen broedseizoen (26/4 — 1/6) zeer aktief is geweest, gezien de aantallen nesten welke beschermd werden tegen stuktrappen door vee en verschillende 1andbewerkingen. Zeer verdienstelijk werk heren! Van de 80 veehouders in ons Wachtgebied en de loonbedrijven ontvangen wij elk jaar weer de zo gewaardeerde medewerking. Hiervoor zeggen wij hen hartelijk dank! Er werd in 223 gevallen gebruik gemaakt van een nestbeschermer tegen vee) en 1214 nesten werden aangemerkt met stokken opdat ze gespaard worden tijdens landbewerkingen) of werden op andere wijze beschermd. Het mag hier misschien wel eens vermeld worden dat onze “Vogelwachters” dit werk geheel uit liefhebberij verrichten tot behoud van een brok levende natuur in onze omgeving, waarvan eenieder vrij kan genieten. Wij willen nu alvast uw aandacht vragen voor het feit, dat onze werkgroep (door ouderdom, ziekte en verhuizing geslonken) nog enige uitbreiding behoeft. Van de liefhebbers van het veld, die hun vrije tijd nuttig en aangenaam willen besteden, verwachten wij gaarne spoedige aanmelding!

WACHTGEBIED GROUW ( 2300 HA )

Schermafbeelding 2016-01-21 om 20.06.36

Verder werden nog beschermd Meerkoet 29 — 193; Waterhoen 7 — 69; Veldleeuwerik 15 — 56; Graspieper 1 – 6; Fazant 1 — 8 en Zwarte Stern 4 nesten met totaal 12 eieren.

Van een vogel, die velen van u misschien niet eens meer kennen, was er nu een broedgeval‚ n.l. de Kwartelkoning (Teapert). Buiten dit geval is er nog êên met jongen waargenomen en elders nog een enkel exemplaar. Het voorkomen van de soort wordt bedreigd door de ontwatering tengevolge van ruilverkaveling en het feit, dat het broeden laat in het seizoen plaatsvindt, waardoor de kans op uitmaaien groot is. Van de Kuifeend (Túfein) is één paar met kuikens gesignaleerd. De soort breidt zich uit in Friesland. Het aantal broedparen van de Tafeleend (Karein) werd geschat op 10 en van het VisdiefjeÌSkierstirns) eveneens op 10. Er werd een Patrijs waargenomen. Vermeldenswaard is nog, dat, nadat van een Gruttopaar er êén verongelukte, de ander het legsel met goed gevolg uitbroedde.