Nazorg 1970

“V E L D W E R K 1 9 7 0”

Uit onderstaand overzicht blijkt duidelijk, dat uw Wacht in het afgelopen broedseizoen weer zeer aktief is geweest met de bescherming van de vogeleieren tegen de vele gevaren, die zich tegenwoordig in veel ergere mate dan vroeger openbaren door de steeds verdergaande mechanisatie in de landbouw. In totaal werden 388 nestbeschermers geplaatst in door vee beweid land en niet minder dan 1356 nesten werden met stokken gemerkt waardoor voorkomen kon worden, dat deze nesten werden uitgemaaid. Onze Werkgroep, die uit bijna 60 man bestaat, heeft ontzettend veel tijd aan deze taak moeten besteden maar heeft daarvoor dan ook de beloning gekregen in de goede resultaten, die het broedseizoen 1970 heeft opgeleverd. Voor het Wachtgebied “Grouw”‚ dat ± 2300 H.A. land omvat, kon het volgende overzicht worden samengesteld. Ter vergelijking zijn tevens het aantal beschermde nesten over 1969 nogmaals geplaatst.

 

Schermafbeelding 2016-01-21 om 20.19.03

Zonder toepassing van hulpmiddelen, maar extra bewaakt werden bovendien nog: 26 nesten met in totaal 172 eieren van de Meerkoet; 9 — 68 Waterhoen; 3 – 19 Witte Kwikstaart; 1 – 5 Gele Kwikstaart; 12 — 48 Ve1dleeuwerik; 2 — 19 Patrijs; 9 – 22 Visdiefje; 15 — 37 Zw.Stern.

Een Gruttopaar zag kans een 6-legsel uit te broeden!
Er werden 8 paren broedende Torenvalken (Reade Wikel) gemeld. Wist u dat er voor deze vogels ook nestkasten bestaan? Graag geven wij u hierover nadere informatie (tel. 1753). Weest u vooral blij met en zuinig op onze roofvogels in het algemeen. Hun aantallen dalen schrikbarend tengevolge van de milieuvergiftiging. Het aantal aanwezige Knobbelzwanen bedroeg 8 paar en het aantal bewoonde nesten van Zwarte Kraai en Ekster respektievelijk 25 en 35.

W E R K G R O E P

Als er één aanmerking op de Werkgroep kan worden gemaakt, dan is het alleen maar, dat deze groep eigenlijk nog te weinig leden telt. “Er kan nog meer gebeuren!” Vandaar dat wij nogmaals een beroep doen op de natuurvrienden om aktief mee te doen aan de buitengewoon belangrijke taak, die ons elk voorjaar wacht. Speciaal de liefhebbers van de eierzoekerssport willen wij nogmaals herinneren aan de verantwoordelijkheid, die wij allen dragen voor het leven en voortbestaan van de fauna en
flora, waaraan we steeds weer opnieuw zoveel vreugde beleven. Door de inspanning van uw Vogelwacht is uit het armtierige vogelbestand van na de bezettingsjaren weer een rijke vogelwereld opgebouwd geworden. Helpt mee om deze rijkdom voor nu en de toekomst te bewaren!
MELDT U ALS AKTIEF MEDEWERKER VAN DE WERKGROEP !!!