Nazorg 1971

DAADWERKELIJKE NATUURBESCHERMING IN 1971

Aan de hand van de resultatenlijsten‚ die wij van onze 60 man tellende werkgroep binnen kregen, konden wij het volgende overzicht van ons Wachtgebied (2300 Ha) samenstellen:

Schermafbeelding 2016-01-21 om 20.40.44

Er werd 224 maal gebruik gemaakt van een nestbeschermer om de eieren tegen stuktrappen door vee te behoeden en 922 nesten werden aangemerkt met stokken teneinde ze te sparen tijdens het verrichten van landbouwwerkzaamheden. Van twee rayons (totaal + 200 Ha) mochten wij helaas geen opgave ontvangen! Ondanks dit feit is uit het overzicht toch wel de konklusie te trekken, dat er dit jaar minder broedparen aanwezig waren. Wij schrijven dit voornamelijk toe aan de winterkou‚ die tijdens de voorjaarstrek inviel. Een deel van de vogels was reeds aanwezig en anderen waren onderweg, toen ze hiervoor weer naar het zuiden moesten uitwijken‚ waardoor ze op deze trek nogmaals voor het vuurpeleton en de netten van onze zuiderburen terecht kwamen… Daar het seizoen hierdoor voor de vogels verlaat werd, hebben vast ook velen een zuidelijker broedplaats gevonden. Daar 1970 als een topjaar moet worden aangemerkt, mogen we over deze uitslag direkt geen ach en wee roepen. Mogelijkerwijs zien we volgend jaar weer een herstel intreden! Extra bewaakt werden nog 26 nesten met in totaal 173 eieren van de Meerkoet; 13 — 93 Waterhoen; 2 — 10 Witte Kwikstaart; 13 — M7 Veldleeuwerik; 1 — 10 Patrijs; 4 — 11 Visdiefje; 15 — 40 Zwarte Stern.
Verder werden broedend aangetroffen 5 paar Torenvalken; 10 Knobbelzwanen; 37 Zwarte Kraaien; 29 Eksters en 1 paar Ransuilen. Het roofwild werd, voorzover noodzakelijk, bestreden door afschot en vallen. Liefhebbers van vogel en veld dienen zich nu reeds aan te melden bij één der bestuursleden, indien zij volgend voorjaar ook hun steentje willen bijdragen tot het welslagen van het zeer belangrijke “veldwerk” van de Werkgroep van onze Vogelwacht. We kunnen nog best wat helpers gebruiken! U bent van harte welkom op de Werkgroepvergadering op 4 februari 1972 in de “Bierhalle”.

G E D E N K B O E K

Op de receptie ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan werd ons door de scheidende bestuursleden, de heren S. Bangma en J. Beetstra, een door eerstgenoemde geschreven gedenkboek, handelend over het wel en wee van de vogels en de vogelwacht in de afgelopen kwarteeuw‚ aangeboden. Wij waren zeer verrast en blij met dit geschenk en willen niet nalaten hier nogmaals onze hartelijke dank voor uit te spreken. Het is geïllustreerd met fraaie foto’s, krantenknipsels, enz. (…)