Nazorg 1976

Schermafbeelding 2016-01-22 om 17.48.12

Bovenstaand overzicht van de beschermde nesten in ons Wachtgebied in het broedseizoen van 1976 konden wij samenstellen aan de hand van de ingeleverde inventarisatielijsten door de leden van onze Werkgroep Weidevogelbescherming. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de betoonde aktiviteit en danken vooral ook de veehouders voor hun medewerking aan onze mensen! In percelen, waar vee geweid moest worden werd 145 maal van een nestbeschermer gebruik gemaakt. In oogstpercelen werden 1216 nesten 
met stokken aangemerkt. Het was een zeer goed broedjaar!

Tevens werden nog bewaakt 49 nesten met in totaal 295 eieren van de Meerkoet; 6 — 42 Waterhoen; 1 — 5 Witte Kwikstaart; 10 — 41 Veldleeuwerik; 1 – 4 Graspieper en 4 — 15 Fuut. Er waren 8 broedparen aanwezig van de Torenvalk; 2 Ransuil; 6 verwilderde Knobbelzwaan (is met meer dan de helft teruggelopen, wat reeds wijst op een effektieve beperking, die nodig bleek daar er teveel in ons wachtgebied waren); 15 Zwarte Kraai en 26 Ekster.

De stand van Kievit, Grutto en Scholekster is zeer goed te noemen, maar de soorten Tureluur, Kemphaan en Watersnip zijn niet opgewassen tegen de moderne graslandkultuur. Dat is jammer, maar helaas niets aan te doen. Er broedde een Scholekster op een afgezaagde boom op ± 2½ meter hoogte! De Bruine Kiekendief herstelt zich de laatste jaren enigszins, nu verschillende vergiften
niet meer mogen worden gebruikt en zijn vereiste biotoop (overjarig riet) nog wel aanwezig is.