Nazorg 1977

Schermafbeelding 2016-01-22 om 20.13.28

Bovenstaand overzicht van de beschermde nesten in ons Wachtgebied in het broedseizoen van 1977 konden wij samenstellen aan de hand van de ingeleverde inventarisatielijsten van alle (41) rayons door de leden van onze Werkgroep Weidevogelbescherming. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de betoonde aktiviteit en danken vooral ook de veehouders voor hun medewerking aan onze mensen! Door het veelvuldiger in gebruik komen van loopstallen wordt er steeds minder grasland beweid‚ waardoor het toepassen van nestbeschermers elk jaar daalt. Het afgelopen seizoen werd er in 128 gevallen gebruik van gemaakt, terwijl in oogstpercelen 1714 nesten werden aangemerkt met stokken. De kuikens liepen dit jaar in veel gevallen net voor het maaien uit en uit waarnemingen van behoorlijke aantallen ouderparen met bijna vliegvlugge jongen moet gekonkludeerd worden dat het broedseizoen goed verlopen is. Tevens werden nog bewaakt 102 nesten met in totaal 732 eieren van de Meerkoet;.11 – 83 Waterhoen; 1 – 8 Tafeleend; 1 – 6 Witte Kwikstaart; 1- 6 Gele Kwikstaart; 10 – 40 Veldleeuwerik; 1 —-12 Patrijs; 3 – 9 Visdief en 6 – 29 van de Fuut.
Er waren 11 broedparen aanwezig van de Torenvalk, waarvan 9 in ‘wikelkasten’ en 2 in oude kraaiennesten; 2 Ransuil; 5 verwi1derde Knobbelzwaan; 17 Zwarte Kraai en 24 Eksters.

De stand van Kievit, Grutto en Scholekster toonde een vrij forse vooruitgang in vergelijking met het broedseizoen 1976, terwijl heel opmerkelijk was de bijna 50% vooruitgangvan de anders zo kwetsbare soort; de Tureluur. Een.paartje Waterral heeft zioh in de broedtijd opgehouden in ‘De Bliken’ in het Hôflân. Of het tot broedresultaten is gekomen, is ons niet bekend. Er werd in ons Wachtgebied een Roerdomp met 3 kuikens waargenomen en te Geëngahuizen was in de broedtijd steeds een Witte Grutto aanwezig. Op 28 juli liep er nog een 3-legsel van de Kievit uit in het Hôflân. Dit is wel zeer laat; gelukkig is er voor kieviten bijna altijd voldoende voedsel te vinden behalve in extreem droge perioden.