Nazorg 1984

Op 17 maart vindt de 66-jarige Jan Theunis Kooistra, een broeer van onze Kooistra, het eerste kievitsei van Friesland in de buurt van Wartena en Warstiens.
Een dag later vindt Pieter v/d Berg uit Grouw het eerste of beter het tweede voor Boarnsterhim en heeft Wiepke v/d Schaaf  zelfs al op 23 maart een broed onder de pet.

Veldwerk 1984

Begin maart was erg schraal, wel droog maar ‘s nachts een beetje nachtvorst, overdag een kleine 10 graden. 31 maart lag er zo maar 1 cm sneeuw. Dit beeld bleef tot mids mei, wel mooi maar te koud.

16 mei, een ommekeer, 16 graden, wat warm! Het gras begint te groeien. De jonge vogels die in de week van 14 t/m 21 mei uit het ei kropen zullen wel niet jaloers op hun voorgangers zijn. Zij treffen het.

Ook onze 91 nazorgers zullen wel blij geweest zijn met dit weer. Zij hebben ontzettend veel kilometers afgelopen om de 2335 ha te doorzoeken, door 1.703 nesten aan te merken met stokken en 121 legsels door middel van nestbeschermers te beschermen.

Wat de resultaten t.o.v. ’83 aanging blijkt dat kievit er op vooruitgegaan is van 781 naar 837 broedparen, de grutto van 658 naar 634 en de kemphaan van 24 naar 15.

Toch was het een gunstig jaar