Nazorg 1985

TOELICHTING BIJ VERRICHT VELDWERK 1985.

Inventarisatie van gevonden en beschermde nesten in het broedseizoen 1985 aan de hand van de verstrekte gegevens uit al onze 44 rayons.

Met grote inzet van 92 vogelwachters en de welwillende medewerking van onze veehouders in een gebied van 2.327 ha, werden niet minder dan 1.658 nesten aangemerkt met stokken en 80 legsels door middel van een nestbeschermer beschermd.
Het afgelopen voorjaar was over het algemeen te koud met veelal een sterke noordoosten wind. Er viel niet veel regen. Na het 5-mei-feest werd het wat milder met een enkel buitje.

De weidevogels hadden na de sluitingsdatum van het eierzoeken (13 april) vrij vlot weer een voltallig legsel en hebben een goed broedseizoen gehad. In de Burd werd een broedgeval van een wilde Rietgans (gewond geweest?) geconstateerd, welke zich had aangesloten bij een groep tamme ganzen.

Op Goëngahuizen werd op 13 mei 1985 een dood exemplaar van de Grutto gevonden, die op 3 Juni i983 te Oldeboorn was geringd.

Te Burstum werden tijdens het frezen de nesten uitgestoken en daarna teruggeplaatst. Het resultaat was 100 % – HULDE!

In de Suorein werd een tureluur dood gebeten (wezel?) op het nest gevonden. Met het legsel gebeurde daarna niets!
Verklaring: ook de wezel vindt het legsel uitsluitend als dit wordt verdedigd!

Ondanks alles mogen we niet ontevreden zijn en is het een goed broedseizoen geworden. Het blijkt dat de ljip t.o.v. 1984 teruggelopen is. Veel vogelwachters attendeerden ons op de late legsels van de ljip. Veel van deze legsels liepen pas uit in de eerste week van juli. Zouden we deze mei-kieviten langer moeten gaan nazorgen? Nu worden veel van deze legsels waarschijnlijk niet meegeteld.
De terugloop geldt ook voor de scholekster. De grutto echter was met 556 nesten t.o.v. 528 in ’84 in aantal gestegen, het aantal getelde eieren was juist andersom: 1131 tegen 1153. De rest van de vogelstand was ongeveer gelijk. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat naast de verliezen door vos, kraaien en meeuwen ook de wezel regelmatig als dooddoener wordt gezien.