Nazorg 1988

Toelichting bij overzicht veldwerk 1988.

Inventarisatie van gevonden en beschermde nesten in het broedseizoen 1968 aan de hand van de verstrekte gegevens uit 44 rayons.

Met grote inzet van 91 vogelwachters en vogelwachtsters en de welwillende medewerking van de veehouders werden 1968 nesten
aangemerkt met stokken en 107 legsels door middel van een nestbeschermer beschermd in een nazorg-gebied van ± 2175 ha.
Het voorjaar was erg nat, toch stoorden de weidevogels zich er niet aan. Na de sluitingsdatum 13 april hadden de meeste vogels vrij snel weer een vol legsel. Door het zachte weer begon het gras snel te groeien zodat eind april, begin mei al volop gemaaid kon worden.
Nadat het gras van het land was gehaald werd er direct weer bemest. Deze intensieve landbewerking in het broedseizoen
heeft voor de weidevogels nadelige gevolgen gehad. Veel vogels die verstoord werden zijn weer opnieuw gaan broeden, dit hield in dat in juni nog nazorg werd verricht.

Al net al kunnen we zeggen dat het een goed broedseizoen is geweest.