Nazorg 1991

Schermafbeelding 2016-01-19 om 14.27.36

Uit deze grafiek keet duidelijk naar varen, dat het aantal broedparen het afgelopen voorjaar teruggelopen is. We zitten nu op het peil van 1982. Het is te hopen dat de opgaande lijn na 1982 ook geld voor de komende jaren. Waar ligt deze daling van het afgelopen voorjaar aan. Hierbij kan gedacht worden aan diverse oorzaken:

 1. Diepteontwatering
  hierdoor ontstaat een drogere grond als voorheen, het resultaat einder voedsel;
 2. Natuurlijke vijanden
  Zwarte kraai, ekster en zeevogels doen hun in grote mate te goed aan weidevogeleieren. 00k de wezeling wordt niet onderschat;
 3. Ruil verkaveling
  Diepe sloten met weinig water en grote stukken droog land. Eenzijdige vegetatie, weinig voedsel;
 4. Werkzaamheden Rijksweg
  Vooral het gebied ten zuiden van het kanaal had het naar te verduren. Drukke werkzaamheden en kurkdroge grond.

Enkele bijzondere waarnemingen tijdens de nazorg.

Op de Burd zijn 2 purperreigers gesignaleerd en ook was hier sprake ven een zeker broedgeval van de baardmees.

Tijdens het broeden zijn er drie kievieten doodgebeten naast het nest aangetroffen. Dader waarschijnlijk een wezeling.

2 paartjes scholekster met één groot nest met 7 eieren.

Op de Burd werden er tussen 1 en 14 juni 6 oeverlopers gesignaleerd.

Een torenvalk werd in een broedkast met 7 eieren aangetroffen.

Op Burstum werd er door een boer aldaar 4 paar Leeuweriken gesignaleerd met jongen.

Op 25 apri 1 zag één van onze nazorgers een lepelaar in de Suorein zoekende naar voedsel . Tevens die dag een kuifeend met 7 jongen gezien in de spoorsloot.