Nazorg 1994

Resultaten 1994

Ook het afgelopen voorjaar zijn onze nazorgers weer actief bezig geweest met het markeren en beschermen van de nesten van weidevogels in de omgeving van Grouw en wel op een oppervlakte van 2054 hectare. Dit is echter ruim 170 hectare minder dan vorig jaar. Een en ander is te wijten aan o.a. de afgravlng van de Suder Burd.

Overzicht van de getelde paren per vogelsoort:

 

Schermafbeelding 2016-01-14 om 20.29.00

Uil de bovenstaande gegevens blijkt dat met name de kritische soorten als Kemphaan, Watersnip, Zomertaling, Gelekwikstaart, Veldleeuwerik en Graspieper zich moeilijk of niet staande kunnen houden in de hedendaagse cultuurgraslanden en daardoor in hun voorkomen afhankelijk zijn van natuurreservaten als Wyldlan en de Auke Hinnes mar. Opvallend waren dit seizoen het aantal legsels van Kievit en Grutto met meer dan de ‘normale’ vier eieren per nest. Van de Kievit werden respectievelijk twee nesten met zes eieren en twee nesten met vijf eieren gevonden. Van de Grutto waren dit een nest met zeven eieren, een nest met zes eieren en vier nesten met vijf eieren. De oorzaak hiervan kan zijn dat er twee vogels hun eieren in een nest hebben gelegd.

Uit de nevenstaande grafiek blijkt dat vermoedelijk door het nattere voorjaar de Kievit weer iets vooruit gegaan is. Opvallend is de stijging
van het aantal gevonden Grutto nesten ten opzichte van 1993. Tureluur en Scholekster bleven nagenoeg gelijk. Vanaf deze plaats wil het
bestuur de nazorgers en de boeren bedanken voor de vele uren werk welke zij hebben gestoken in de nazorg. Hulde.

“Gean sa Troch”

Schermafbeelding 2016-01-14 om 20.27.21